Tietosuoja

Likiliikkeen jäsenrekisterin tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Sodankylän Yrittäjät ry, Likiliike

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Sodankylän Likiliike tietosuojavastaava
Eliisa Lintula
Likiliike koordinaattori
Puh. 045 355 7775
[email protected] 

2. Rekisteröidyt

Rekisteröityjä ovat Likiliikkeen jäsenet ja heidän kontaktiyhteyshenkilönsä.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn Likiliikkeen jäsenyyden perusteella. Jäsenyys syntyy kirjallisesta hakemuksesta ja sen hyväksymisestä.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • jäsenten rekisteröinti ja jäsenyyssuhteen hoitaminen
 • sähköinen ja muu jäsenviestintä
 • Likiliikkeen toiminnan toteuttamista ja kehittämistä edistävät kyselyt ja tutkimukset
 • jäsentietojen analysointi ja tilastointi
 • Likiliikkeen toiminnan toteuttaminen ja kehittäminen

Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella tilanteissa, jotka ovat seuraavat:

 • jäsenten henkilökuvien ja tiloista otettujen kuvien julkaiseminen (lupa käyttää ja jakaa kuvia Likiliikkeen dokumenteissa sekä sähköisissä julkaisuissa eri foorumeilla)
 • Likiliikkeen ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden tilaisuuksien markkinointi jäsenille (lupa lähettää ulkopuolisten toimijoiden markkinointiviestejä Likiliikkeen jäsenelle)
 • Likiliikkeen järjestämiin talkoo- ja muihin tilaisuuksiin osallistumisen kartoitus ja osallistujatiedot (lupa käyttää ja luovuttaa kartoitus- ja osallistujatietoja Likiliikkeen sisäisesti jäsenistön kesken)

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Likiliikkeen jäsenten henkilötiedot tallennetaan ja säilytetään Likiliikkeen omassa sähköisessä järjestelmässä. Likiliikkeen työntekijä(t) syöttää tiedot järjestelmään jäsenhakemuksen tietojen perusteella.

Jäsenrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yritystiedot

 • nimi
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero
 • Y-tunnus
 • jäseneksi liittymispäivämäärä ja eroamispäivämäärä
 • laskutusosoite (myös sähköinen)
 • yrityksen virallinen nimi + kauppanimi, mahdolliset aputoiminimet
 • mahdollinen sosiaalisen median kanavan yhteystieto


Jäsenyrityksen kontaktihenkilöiden tiedot:

 • nimi
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat kirjalliset pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen [email protected] 

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot asioimalla henkilökohtaisesti tietosuojavastaava Marja-Leena Maggan luona.  Asioinnista on sovittava aina etukäteen.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti Likiliikkeen tietosuojavastaavalle.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. Ohjeet valituksen tekemisestä löytyvät

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan säännönmukaisesti jäseneltä itseltään jäsenyyssuhteen syntyessä ja jäsenyyden aikana, paperidokumentteina, sähköpostitse, puhelimitse, sähköisellä lomakkeella tai muulla vastaavalla tavalla.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Luovutamme käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille, mikäli käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin jäsenyys on voimassa.

Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Jäsenrekisterin tietoja käsittelevät Rekisterinpitäjä, Likiliike ja tämän nimetyt työntekijät sekä Likiliikkeen johtoryhmän puheenjohtaja.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.