Tietosuojaseloste

Likiliikkeen verkkokaupan tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1.Rekisterinpitäjä

Sodankylän Yrittäjät ry

Y-tunnus: 2624587-4

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Likiliike tietosuojavastaava

Eliisa Lintula

Likiliike koordinaattori

Puh. 045 355 7775

[email protected]

2.Rekisteröidyt

Rekisteröityjä ovat Sodankylän Yrittäjät ry:n (jäljempänä ” Sodankylän Yrittäjät”) hallinnoiman Likiliikkeen verkkokaupan (jäljempänä ”verkkokauppa”) asiakkaat.

3.Käsiteltävät henkilötiedot

Kerätyt henkilötiedot tallennetaan ja säilytetään Sodankylän Yrittäjien omassa sähköisessä järjestelmässä.

Käsittelemme seuraavia tietoja:

 1. Asiakkaan tiedot

  • Etu- ja sukunimi

  • Katuosoite, postinumero ja -toimipaikka, maa

  • Puhelinnumero

  • Sähköpostiosoite

 1. Tilauksen tiedot

  • Lahjakortin vastaanottajan nimi

  • Lahjakortin vastaanottajan sähköpostiosoite

  • Lahjakortin vastaanottajan postiosoite

  • Tilausten maksutiedot

 1. Verkkokaupan käyttöön liittyvät tiedot

  • Asiakkaan IP-osoite

  • Asiakkaan henkilötunnus, jos asiakkuus edellyttää luottosopimusta

4.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • tilauksen tekeminen ja käsittely sekä maksun välittäminen

 • tilaukseen liittyvien viestien ja tietojen lähettäminen ja muu asiakaspalvelu

 • tilatun lahjakortin toimittaminen

 • verkkokaupassa tapahtuvan asioinnin analysointi ja tilastointi

 • lakisääteiset velvoitteet ja hallinnolliset toimenpiteet, kuten kirjanpito, väärinkäytösten estäminen, oikeusvaateiden laatiminen, puolustaminen ja niihin vastaaminen sekä myyjän virhevastuun toteuttaminen

5.Henkilötietojen käsittelyn peruste

Henkilötietoja käsittelyn perusteena on sopimuksen täytäntöönpano rekisteröidyn verkkokaupan asiakkuuden perusteella sekä myyjän lakisääteiset velvoitteet. Asiakkuus syntyy verkkokaupassa tehdyn tilauksen (ostotapahtuman) ja siihen liittyvän sopimuksen perusteella.

6.Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat kirjalliset pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen [email protected].

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot asioimalla henkilökohtaisesti tietosuojavastaava Marja-Leena Maggan luona. Asioinnista on sovittava aina etukäteen (p. 040 730 8636).

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti Likiliikkeen tietosuojavastaavalle.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. Ohjeet valituksen tekemisestä löytyvät

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

7.Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään tilausta tehtäessä.

Verkkokaupassa tapahtuvan asioinnin analysointiin ja tilastointiin tarvittavat tiedot kerätään verkkokaupan evästeiden avulla.

8.Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilötietojen keskeisimpiä vastaanottajia ja/tai käsittelijöitä ovat:

 • maksutapahtuman välittäjä: Checkout, kuljetus- ja postipalvelujen välittäjä: Posti, IT-palveluntuottaja: Solinum Oy, Google, Facebook.

Sopimuksissamme palveluntarjoajan kanssa on huomioitu tietosuojalainsäädännön asettamat vaatimukset henkilötietojen käsittelijälle.

9.Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin ostettu lahjakortti on voimassa.

Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti.

10.Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoja käsittelevät Sodankylän Yrittäjät ja tämän nimetyt työntekijät.

11.Tietojen siirto ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

12.Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.